• ISSN 2097-1893
  • CN 10-1855/P
Online first articles have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes/issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Review of secular variation studies in the South Atlantic Anomaly
Yue Yaochen, Wei Yong, Gao Jiawei, He Fei, Rong Zhaojin, Wang Yuqi
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2024-009
Abstract FullText HTML PDF
Progress and challenges in modeling global lithospheric magnetic anomalies
Luo Yao, Li Jingmin, Zheng Jinxin, Yang Xue, Yin Hang, Zhang Wenzhi, Meng Qingkui, Li Bing, Wang Linfei
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2024-008
Abstract FullText HTML PDF
Advances in the research of seismic-wave leaky modes
Shi Caiwang, Li Zhengbo, Chen Xiaofei
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2024-005
Abstract FullText HTML PDF
Advancements in low Earth orbit satellite magnetic field measurements and global geomagnetic field modeling
Yang Yanyan, Wang Jie, Zeren Zhima, Shen Xuhui, Zhou Bin, Yuan Shigeng, Miao Yuanqing, Xu Yue
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-054
Abstract FullText HTML PDF
Progress in the modeling of Earth and planetary internal magnetic fields
Gao Jiawei, Rong Zhaojin, Wei Yong, Wang Yuqi, Yue Yaochen, Shi Zhen, Gu Weidong, Wang Dongquan, Zhai Shuaiyu, Li Xinzhou
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2024-006
Abstract FullText HTML PDF
The influence of regularization on the geomagnetic core field modeling
Xu Juyuan, Lin Yufeng, Zhang Keke
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2024-004
Abstract FullText HTML
Inner properties of seasonal topside ionospheric structures determined via DEMETER ion perturbations
Li Mei, Yan Hongzhu, Zhang Yongxian
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-059
Abstract FullText HTML PDF
Electrostatic waves in pressure waves bounding solar wind stream interaction regions
Wang Xianghan, Guo Jianpeng
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2024-007
Abstract FullText HTML PDF
Advancements in the gravity field and lithosphere structure of the Moon and Mars
Zhang Shiyu, Chen Bo, Xu Changyi
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-055
Abstract FullText HTML PDF
Theoretical research progress of gravitational field modeling in Earth science and deep-space exploration
Yin Zhi, Zhang Kefei, Duan Yabo, Liu Junsheng, Mu Qinglu
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2024-002
Abstract FullText HTML PDF
An overview and perspective of terrestrial planets' low-degree gravity field, rotation, and interior structure
Xu Changyi, Wan Yan, Jiang Yan, Wei Yong
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2024-001
Abstract FullText HTML PDF
Studying the deep structure of rocky celestial body using solid tide
Xiao Chi, Li Fei, Yan Jianguo, Ye Mao, Harada Yuji, Hao Weifeng, Deng Qingyun
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-051
Abstract FullText HTML PDF
Fifty-year investigation of the correlation between the geomagnetic field and climate
Wang Yuqi, He Fei, Wei Yong, Rong Zhaojin, Gao Jiawei, Gu Weidong, Yue Yaochen, Zhou Xu, Yan Limei, Fan Kai
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-061
Abstract FullText HTML PDF
Development of the fine lunar gravity field modeling with digital elevation model
Yang Meng, Zhang Baoyu, Yan Xingyuan, Li Yuan, Zhang Wuming, Zhong Min, Feng Wei
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-045
Abstract FullText HTML PDF
Lithospheric long-wavelength magnetic anomalies and their geological origins: A review
Wang Jie, Yang Yanyan, Ji Fei, Luo Yuxin, Zeren Zhima, Huang Jianping, Shen Xuhui
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-056
Abstract FullText HTML PDF
Research on Jupiter's magnetic field: Review and prospect
Gu Weidong, Wei Yong, Yao Zhonghua, Gao Jiawei, Wang Yuqi, He Fei, Rong Zhaojin
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-060
Abstract FullText HTML PDF
Statistical study of whistler waves in magnetic flux ropes in the Earth's magnetotail
Song Guangjin, Huang Shiyong, Jiang Kui, Yuan Zhigang, Wei Yunyun, Zhang Jian, Wu Honghong, Wang Zhao, Xu Sibo, Xiong Qiyang, Lin Rentong, Yu Lin, Wang Changmeng
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-046
Abstract FullText HTML PDF
Research progress on in-flight calibration of the magnetometer in deep space exploration
Wang Guoqiang
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-052
Abstract FullText HTML PDF
Category
Seismic velocity structures and deep dynamic processes in the crust and mantle beneath the Tianshan Orogenic Belt
Cui Ran, Cui Qinghui, Zhou Yuanze
2024, 55(4): 381-398. DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-034
Abstract FullText HTML PDF
Review and case analysis of dynamic triggering of shallow earthquake in the Weiyuan area, Sichuan Province
Jiang Zihao, Chu Risheng, Sheng Minhan
2024, 55(4): 399-415. DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-041
Abstract FullText HTML PDF
Review of lithology prediction and comprehensive geophysical interpretation methods
Lu Shupeng, Xu Ya, Zhang Qianwen, Chu Wei
2024, 55(4): 416-427. DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-047
Abstract FullText HTML PDF
Causes and research progress of earthquakes induced by industrial production
Wang Zitao, Wu Zhongliang, Zhang Huai
2024, 55(4): 428-439. DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-043
Abstract FullText HTML PDF
The regional disaster investigation of Dadu River of Luding earthquake and feasibility study of Green's function database application
Huang Ting, Li Zongchao, Tang Fangtou, Sun Jize, Fu Changhua, Wang Xiaohui, Ji Zhiwei, Gao Mengtan, Ye Kun
2024, 55(4): 440-452. DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-049
Abstract FullText HTML PDF
Coseismic deformation and slip model of the 2024 MW7.0 Wushi earthquake obtained from InSAR observation
Zhao Lei, Chen Zhidan, Xie Lei, Zhu Zhihui, Xu Wenbin
2024, 55(4): 453-460. DOI: 10.19975/j.dqyxx.2024-010
Abstract FullText HTML PDF
Seismological evidence for collapse of a deep geological cave—Focal mechanism of a thrust and collapse earthquake in a deep fold in the east Sichuan area
Xue Tingxiao, Wang Liang
2024, 55(4): 461-468. DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-053
Abstract FullText HTML PDF
Seismic behavior of bottom frame masonry structure under complex ground motion
Jiang Chengkai, Wang Hongwei, Zhang Hao, Chen Xueliang, Fan Zhikai
2024, 55(4): 469-478. DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-050
Abstract FullText HTML PDF
Deep learning-based 12-hour global dust distribution forecasting on Martian
He Zefeng, Zhang Jie, Sheng Zheng, Tang Man
2024, 55(4): 479-492. DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-057
Abstract FullText HTML PDF
The January 1, 2024, Noto Peninsula, Japan, MW7.5 earthquake as a plausible 'Dragon King' event
Liu Yue, Wu Zhongliang, Zhang Yongxian
2024, 55(4): 493-499. DOI: 10.19975/j.dqyxx.2024-003
Abstract FullText HTML PDF
Call for special issue on “Physics of earthquake source at various scales”
2024, 55(4): 500-500.
Abstract FullText HTML PDF