• ISSN 2097-1893
  • CN 10-1855/P
Category
Editor's Commentary
2024, 55(6): 1-4.
Abstract FullText HTML PDF
Progress in the modeling of Earth and planetary internal magnetic fields
Gao Jiawei, Rong Zhaojin, Wei Yong, Wang Yuqi, Yue Yaochen, Shi Zhen, Gu Weidong, Wang Dongquan, Zhai Shuaiyu, Li Xinzhou
2024, 55(6): 619-637. DOI: 10.19975/j.dqyxx.2024-006
Abstract FullText HTML PDF
Research on Jupiter's magnetic field: Review and prospect
Gu Weidong, Wei Yong, Yao Zhonghua, Gao Jiawei, Wang Yuqi, He Fei, Rong Zhaojin
2024, 55(6): 638-651. DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-060
Abstract FullText HTML PDF
Advancements in low Earth orbit satellite magnetic field measurements and global geomagnetic field modeling
Yang Yanyan, Wang Jie, Zeren Zhima, Shen Xuhui, Zhou Bin, Yuan Shigeng, Miao Yuanqing, Xu Yue
2024, 55(6): 652-667. DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-054
Abstract FullText HTML PDF
Lithospheric long-wavelength magnetic anomalies and their geological origins: A review
Wang Jie, Yang Yanyan, Ji Fei, Luo Yuxin, Zeren Zhima, Huang Jianping, Shen Xuhui
2024, 55(6): 668-680. DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-056
Abstract FullText HTML PDF
Progress and challenges in modeling global lithospheric magnetic anomalies
Luo Yao, Li Jingmin, Zheng Jinxin, Yang Xue, Yin Hang, Zhang Wenzhi, Meng Qingkui, Li Bing, Wang Linfei
2024, 55(6): 681-692. DOI: 10.19975/j.dqyxx.2024-008
Abstract FullText HTML PDF
Review of secular variation studies in the South Atlantic Anomaly
Yue Yaochen, Wei Yong, Gao Jiawei, He Fei, Rong Zhaojin, Wang Yuqi
2024, 55(6): 693-704. DOI: 10.19975/j.dqyxx.2024-009
Abstract FullText HTML PDF
The influence of regularization on the geomagnetic core field modeling
Xu Juyuan, Lin Yufeng, Zhang Keke
2024, 55(6): 719-732. DOI: 10.19975/j.dqyxx.2024-004
Abstract FullText HTML PDF
Total Contents
2024(6): 1-10.
Abstract FullText HTML PDF