• ISSN 2097-1893
  • CN 10-1855/P
Online first articles have been peer-reviewed and accepted, which are not yet assigned to volumes/issues, but are citable by Digital Object Identifier (DOI).
Fifty-year investigation of the correlation between the geomagnetic field and climate
Wang Yuqi, He Fei, Wei Yong, Rong Zhaojin, Gao Jiawei, Gu Weidong, Yue Yaochen, Zhou Xu, Yan Limei, Fan Kai
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-061
Abstract FullText HTML PDF
Development of the fine lunar gravity field modeling with digital elevation model
Yang Meng, Zhang Baoyu, Yan Xingyuan, Li Yuan, Zhang Wuming, Zhong Min, Feng Wei
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-045
Abstract FullText HTML PDF
An overview and perspective of terrestrial planets’ low-degree gravity field, rotation, and interior structure
Xu Changyi, Wan Yan, Jiang Yan, Wei Yong
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2024-001
Abstract FullText HTML
Advancements in low Earth orbit satellite magnetic field measurements and global geomagnetic field modeling
Yang Yanyan, Wang Jie, Zeren Zhima, Shen Xuhui, Zhou Bin, Yuan Shigeng, Miao Yuanqing, Xu Yue
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-054
Abstract FullText HTML PDF
The regional disaster investigation of Dadu River of Luding earthquake and feasibility study of Green's function database application
Huang Ting, Li Zongchao, Tang Fangtou, Sun Jize, Fu Changhua, Wang Xiaohui, Ji Zhiwei, Gao Mengtan, Ye Kun
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-049
Abstract FullText HTML PDF
Causes and research progress of earthquakes induced by industrial production
Wang Zitao, Wu Zhongliang, Zhang Huai
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-043
Abstract FullText HTML PDF
Review of lithology prediction and comprehensive geophysical interpretation methods
Lu Shupeng, Xu Ya, Zhang Qianwen, Chu Wei
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-047
Abstract FullText HTML PDF
Research on Jupiter's Magnetic Field: Review and Prospect
Gu Weidong, Wei Yong, Yao Zhonghua, Gao Jiawei, Wang Yuqi, He Fei, Rong Zhaojin
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-060
Abstract FullText HTML PDF
The January 1, 2024, Noto Peninsula, Japan, MW7.5 earthquake as a plausible 'Dragon King' event
Liu Yue, Wu Zhongliang, Zhang Yongxian
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2024-003
Abstract FullText HTML PDF
Lithospheric long-wavelength magnetic anomalies and their geological origins: a review
Wang Jie, Yang Yanyan, Ji Fei, Luo Yuxin, Zeren Zhima, Huang Jianping, Shen Xuhui
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-056
Abstract FullText HTML PDF
Statistical study of whistler waves in magnetic flux ropes in the Earth's magnetotail
Song Guangjin, Huang Shiyong, Jiang Kui, Yuan Zhigang, Wei Yunyun, Zhang Jian, Wu Honghong, Wang Zhao, Xu Sibo, Xiong Qiyang, Lin Rentong, Yu Lin, Wang Changmeng
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-046
Abstract FullText HTML PDF
Research progress on in-flight calibration of the magnetometer in deep space exploration
Wang Guoqiang
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-052
Abstract FullText HTML PDF
Seismic velocity structures and deep dynamic processes in the crust and mantle beneath the Tianshan Orogenic Belt
Cui Ran, Cui Qinghui, Zhou Yuanze
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-034
Abstract FullText HTML PDF
Seismology monitoring of attacks in the Russia-Ukraine conflict
,
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-042
Abstract FullText HTML PDF
Review and case analysis of dynamic triggering of shallow earthquake in the Weiyuan area, Sichuan Province
Jiang Zihao, Chu Risheng, Sheng Minhan
DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-041
Abstract FullText HTML PDF
Category
Advancements in the study of collisionless magnetic reconnection and plasma waves
Ren Yong, Dai Lei, Wang Chi, Zhou Meng, Wang Rongsheng
2024, 55(3): 267-291. DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-031
Abstract FullText HTML PDF
An introduction to the Meteor and ionospheric Irregularity Observation System and its preliminary results
Li Yi, Li Guozhu, Xie Haiyong, Sun Wenjie, Hu Lianhuan, Wu Zhi, Chen Wenzhi, Huang Zhaoguo, Wu Baoyuan, Zhao Xiukuan, Yu You, Chang Shoumin, Ning Baiqi, Liu Libo
2024, 55(3): 292-307. DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-029
Abstract FullText HTML PDF
Design of an interplanetary ultralow-noise three-dimensional energetic particle spectrometer
Yu Xiangqian, Wang Linghua, Wang Yongfu, Shi Weihong, Zong Qiugang, Yang Xin, Wang Youlong, Ye Yuguang, Chen Hongfei, Zou Hong
2024, 55(3): 308-316. DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-035
Abstract FullText HTML PDF
Design and construction of Keda collisionless Reconnection eXperiment
Zhang Qiaofeng, Xie Jinlin, Sang Longlong, Yang Fa, Tang Lei, Bai Ziyi, Liu Youran, Hu Shihang, Lu Quanming
2024, 55(3): 317-328. DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-040
Abstract FullText HTML PDF
Two-dimensional wind field observation based on multistatic meteor radars in central and eastern China
Lu Maolin, Yi Wen, Zeng Jie, Xue Xianghui, Ye Hailun, Chen Tingdi
2024, 55(3): 329-343. DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-044
Abstract FullText HTML PDF
Research progress on seismic reflection and transmission based on solid acoustoelasticity theory
Chen Fubin, Zong Zhaoyun, Yin Xingyao
2024, 55(3): 344-357. DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-023
Abstract FullText HTML PDF
Application of the improved seismic AVAZ inversion method for fracture characterization of a tight sandstone gas reservoir in the Ordos Basin
Nie Nanfang, Guo Zhiqi, Liu Cai
2024, 55(3): 358-368. DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-025
Abstract FullText HTML PDF
Review of rock-physics studies on natural gas hydrate-bearing sediment attenuation
Liu Tao, Bao Xueyang, Zhu Xiangyu, Li Anyu
2024, 55(3): 369-380. DOI: 10.19975/j.dqyxx.2023-028
Abstract FullText HTML PDF