• ISSN 2097-1893
  • CN 10-1855/P

栏目
2010年中国青海地震:超剪切破裂的中等地震
D. Wang, J. Mori, 张岩, 吕春来, 许忠淮
2012, 43(4): 1-9.
摘要 PDF
2008年汶川地震前重力监测及其变化研究
Yiqing Zhu, F. Benjamin Zhan, Jiangcun Zhou, Weifeng Liang, Yunma Xu, 刘芳, 祝意青
2012, 43(4): 10-20.
摘要 PDF
阿留申岛弧的非火山颤动
C. L. Peterson, S. R. McNutt, D. H. Christensen, 宋军, 王大宏, 薛娜, 吕春来
2012, 43(4): 21-29.
摘要 PDF
可用于地震早期预警的家用地震仪
S. Horiuchi, Y. Horiuchi, S. Yamamoto, H. Nakamura, Changjiang Wu, P. A. Rydelek, M. Kachi, 王蕤, 吕春来
2012, 43(4): 30-36.
摘要 PDF
根据瑞雷波确定近地表品质因子Q
Jianghai Xia, R. D. Miller, C. B. Park, Gang Tian, 尹晓菲, 吕春来
2012, 43(4): 37-46.
摘要 PDF
近距离观测的散射P'P'波
P. S. Earle, S. Rost, P. M. Shearer, C. Thomas, 林秀娜, 曲保安, 吕春来
2012, 43(4): 47-61.
摘要 PDF
基于GIS的2005年克什米尔地震区滑坡易发性区划
U. Kamp, B. J. Growley, G. A. Khattak, L. A. Owen, 许冲, 吕春来
2012, 43(4): 62-77.
摘要 PDF

热门搜索