• ISSN 2097-1893
  • CN 10-1855/P
吴忠良,王龙,车时,李丽,张晓东,邵志刚,丁志峰,李营,刘桂萍. 2021. 中国地震科学实验场:认识与实践. 地球与行星物理论评,52(3):348-352. DOI: 10.19975/j.dqyxx.2021-010
引用本文: 吴忠良,王龙,车时,李丽,张晓东,邵志刚,丁志峰,李营,刘桂萍. 2021. 中国地震科学实验场:认识与实践. 地球与行星物理论评,52(3):348-352. DOI: 10.19975/j.dqyxx.2021-010
Wu Z L, Wang L, Che S, Li L, Zhang X D, Shao Z G, Ding Z F, Li Y, Liu G P. 2021. China Seismic Experimental Site (CSES): Planning and test. Reviews of Geophysics and Planetary Physics, 52(3): 348-352. DOI: 10.19975/j.dqyxx.2021-010
Citation: Wu Z L, Wang L, Che S, Li L, Zhang X D, Shao Z G, Ding Z F, Li Y, Liu G P. 2021. China Seismic Experimental Site (CSES): Planning and test. Reviews of Geophysics and Planetary Physics, 52(3): 348-352. DOI: 10.19975/j.dqyxx.2021-010

中国地震科学实验场:认识与实践

China Seismic Experimental Site (CSES): Planning and test

/

返回文章
返回