• ISSN 2097-1893
  • CN 10-1855/P

栏目
根据震源机制确定应力场方法述评:在1980年锡伦茨地震危机(上莱茵地堑)的应用
Julie Maury, François H. Cornet, Louis Dorbath, 万永魁, 万永革, 李丽
2015, 46(3): 175-201. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201503001
摘要 PDF
按照数量、时间、空间和震级对地震预报的综合及分项评估
Yosihiko Ogata, Koichi Katsura, Giuseppe Falcone, Kazuyoshi Nanjo, Jiancang Zhuang, 李晶, 陈石, 张天中
2015, 46(3): 202-218. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201503002
摘要 PDF
中大地震应力降的全球变化
Bettina P. Allmann, Peter M. Shearer, 李万金, 吕春来
2015, 46(3): 219-246. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201503003
摘要 PDF
无人值守地震台站光伏自动追踪系统的设计
Hongwei Peng, Yujie Cheng, Zhiguo Hu, Chuchen Zhang, 安容蒂, 卢山, 赵龙梅, 孙宏志, 吴何珍
2015, 46(3): 247-252. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201503004
摘要 PDF
话说地震
Ross S. Stein, 李成, 赵爱华
2015, 46(3): 253-261. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201503005
摘要 PDF
Don·L·安德森(1933-2014)
Adam M. Dziewonski, 吴何珍, 陈运泰
2015, 46(3): 262-264. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201503006
摘要 PDF

热门搜索