• ISSN 2097-1893
  • CN 10-1855/P

栏目
地震预警的下限应该是多少?
E. S. Cochran, A. L. Husker, 石富强, 邵辉成, 朱玉萍
2020, 51(4): 315-318.
摘要 PDF
被频繁观测到的具有相同起始波形的大小地震对
S. Ide, 邱大琼, 刘代芹, 李文涛
2020, 51(4): 319-328.
摘要 PDF
b值图像揭示南海海槽地震东部首先破裂
K. Z. Nanjo, A. Yoshida, 孟昭彤, 吕悦军, 刘静伟
2020, 51(4): 329-339.
摘要 PDF
20世纪早期北极的地震活动:1904~1920年地震的重定位
A. N. Morozov, N. V. Vaganova, E. V. Shakhova, Y. V. Konechnaya, V. E. Asming, G. N. Antonovskaya, Z. A. Evtyugina, 辛雪侠, 高翔, 吕春来
2020, 51(4): 340-352.
摘要 PDF
日本西南部山阴地区地震地壳活动的季节性变化
T. Ueda, A. Kato, 任家琪, 李万金
2020, 51(4): 353-362.
摘要 PDF
2014年1月古巴北部地震序列:不寻常的位置和意外的震源机制变化
J. Braunmiller, G. Thompson, S. R. McNutt, 罗恒之, 任家琪, 张天中
2020, 51(4): 363-375.
摘要 PDF
利用高频和低频GPS观测资料研究2018年MW7.9阿拉斯加科迪亚克地震的同震和震后形变
Y. M. Wen, Z. L. Guo, C. J. Xu, G. Y. Xu, C. Song, 郭泽龙, 温扬茂
2020, 51(4): 376-388.
摘要 PDF
中国大陆的地震破裂尺度关系
J. Cheng, Y. F. Rong, H. Magistrale, G. H. Chen, X. W. Xu, 尹晓菲, 李万金
2020, 51(4): 389-409.
摘要 PDF
数据质量分析器:地震数据的质量控制程序
A. T. Ringler, M. T. Hagerty, J. Holland, A. Gonzales, L. S. Gee, J. D. Edwards, D. Wilson, A. M. Baker, 朱凤梅, 许忠淮
2020, 51(4): 410-430.
摘要 PDF
用于搜救的地震损坏建筑的内部模型
T. Bloch, R. Sacks, O. Rabinovitch, 王佳源, 赵爱华
2020, 51(4): 431-450.
摘要 PDF

热门搜索