• ISSN 2097-1893
  • CN 10-1855/P

栏目
欧洲北极地区的地震强化监测
G. Antonovskaya, Y. Konechnaya, E. O. Kremenetskaya, V. Asming, T. Kværna, J. Schweitzer, F. Ringdal, 蒲举, 杨国栋
2019, 50(3): 201-211. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201903001
摘要 PDF
青藏高原中部中小地震的精定位、震源机制及构造背景分析
Y. L. Li, B. S. Wang, R. Z. He, H. W. Zheng, J. Y. Yan, Y. Li, 李娱兰, 郑洪伟, 贺日政
2019, 50(3): 212-230. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201903002
摘要 PDF
基于密集喜马拉雅一期台阵的2013年2月15日俄罗斯车里雅宾斯克陨石坠落事件的地震学观测
L. Li, B. S. Wang, Z. G. Peng, W. T. Wang, 李璐, 吴何珍
2019, 50(3): 231-246. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201903003
摘要 PDF
亚洲东部及边缘海地区背景噪声层析成像
Q. Wang, X. D. Song, J. Y. Ren, 王晴, 宋晓东, 任建业
2019, 50(3): 247-265. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201903004
摘要 PDF
《2008年汶川地震:灾难剖析》第一章:汶川地震
Y. Chen, D. C. Booth, 李万金, 吕春来
2019, 50(3): 266-302. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201903005
摘要 PDF

热门搜索