• ISSN 2097-1893
  • CN 10-1855/P

栏目
观测到的小震与大震之间ML/MW标度突然改变的理论基础
N. Deichmann, 杨国栋, 曾文浩, 许忠淮
2019, 50(1): 1-20. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201901001
摘要 PDF
哥伦比亚马钦火山热液系统:2011~2013年期间观测到的新岩浆信号
S. Inguaggiato, J. M. Londoño, Z. Chacón, M. Liotta, E. Gil, D. Alzate, 王景丽, 吕春来
2019, 50(1): 21-34. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201901002
摘要 PDF
利用地方震、远震走时和面波数据联合反演日本俯冲带P波和S波层析成像
X. Liu, D. P. Zhao, 张晓曼, 赵小艳
2019, 50(1): 35-63. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201901003
摘要 PDF
大功率低频可控震源在主动源地震学中的应用
A. S. Alekseev, I. S. Chichinin, V. A. Korneev, 刘增祺, 酆少英
2019, 50(1): 64-77. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201901004
摘要 PDF
《2008年汶川地震:灾难剖析》第五章:应急响应和救援
Y. Chen, D. C. Booth, 柴浩翔, 辛晶
2019, 50(1): 78-98. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201901005
摘要 PDF

热门搜索