• ISSN 2097-1893
  • CN 10-1855/P

栏目
2008年汶川MW7.9地震可能不是由紫坪铺水库诱发的证据
K. Deng, S. Y. Zhou, R. Wang, R. Robinson, C. P. Zhao, W. Z. Cheng, 宋肖汉, 周仕勇
2018, 49(3): 183-194. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201803001
摘要 PDF
根据GPS和InSAR测量推断2008年MW7.9汶川地震的断层形状和破裂分布
Y. G. Wan, Z. -K. Shen, R. Bürgmann, J. B. Sun, M. Wang, 靳志同, 万永革
2018, 49(3): 195-221. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201803002
摘要 PDF
中国汶川2008年MW7.9地震的破裂历史:大地测量、远震和强震动数据的单独及联合反演评价
S. Hartzell, C. Mendoza, L. Ramirez-Guzman, Y. H. Zeng, W. Mooney, 李万金, 赵仲和
2018, 49(3): 222-242. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201803003
摘要 PDF
中国四川省2008年汶川MS8.0地震区域三维速度结构
S. P. Pei, J. R. Su, H. J. Zhang, Y. S. Sun, M. N. Toks z, Z. Wang, X. Gao, J. Liu-Zeng, J. K. He, 薛晓添, 裴顺平
2018, 49(3): 243-251. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201803004
摘要 PDF
2008年汶川地震滑坡密度分布规律及其与峰值地动加速度的关系
R. M. Yuan, Q. H. Deng, D. Cunningham, C. Xu, X. W. Xu, C. P. Chang, 王盈, 袁仁茂
2018, 49(3): 252-267. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201803005
摘要 PDF
2008年汶川地震滑坡易发性评价模型对比研究
C. Xu, X. W. Xu, F. C. Dai, A. K. Saraf, 许冲, 吕春来
2018, 49(3): 268-286. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201803006
摘要 PDF
区域地震滑坡体积优化模型
C. Xu, X. W. Xu, L. L. Shen, Q. Yao, X. B. Tan, W. J. Kang, S. Y. Ma, X. Y. Wu, J. T. Cai, M. X. Gao, K. Li, 许冲, 吕春来
2018, 49(3): 287-299. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201803007
摘要 PDF
《2008年汶川地震:灾难剖析》前言
Y. Chen, D. C. Booth, 王宝善, 王宝善
2018, 49(3): 300-301. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201803008
摘要 PDF

热门搜索