• ISSN 2097-1893
  • CN 10-1855/P

栏目
走滑破裂型大地震中前震的发生
Yi Cheng, Louis Ngai, Yuen Wong, 杨志高, 邹立晔, 朱玉萍
2016, 47(5): 359-376. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201605001
摘要 PDF
国际地震中心改进的定位程序
István Bondár, Dmitry Storchak, 张莹莹, 吴何珍
2016, 47(5): 377-401. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201605002
摘要 PDF
根据峰值地动位移标度无饱和地计算地震震级
Diego Melgar, BrendanW. Crowell, Jianghui Geng, Richard M. Allen, Yehuda Bock, Sebastian Riquelme, Emma M. Hill, Marino Protti, Athanassios Ganas, 李万金, 许忠淮, 刘瑞丰
2016, 47(5): 402-412. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201605003
摘要 PDF
北京房山岩体附近随采矿活动增强的背景地震活动和动态触发事件研究
Weijun Wang, Xiaofeng Meng, Zhigang Peng, Qi-Fu Chen, Ning Liu, 刘宁, 王伟君, 王宝善
2016, 47(5): 413-430. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201605004
摘要 PDF
弗朗恰中等深度震源的强地震动频谱特征
Florin Pavel, Radu Vacareanu, Carmen Cioflan, Mihail Iancovici, 杨国栋, 朱玉萍
2016, 47(5): 431-442. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201605005
摘要 PDF
青藏高原东南缘远震S波分裂:对地壳上地幔复杂变形的启示
Zhouchuan Huang, Liangshu Wang, Mingjie Xu, Zhifeng Ding, Yan Wu, Pan Wang, Ning Mi, Dayong Yu, Hua Li, 曹旭, 韩青, 黄周传, 吴何珍
2016, 47(5): 443-456. DOI: 10.16738/j.cnki.issn.1003-3238.201605006
摘要 PDF

热门搜索