• ISSN 2097-1893
  • CN 10-1855/P

栏目
1906年地震及了解地震及其危险性一个世纪的进展
M. L. Zoback, 李万金, 吕春来
2014, 45(5-6): 1-10.
摘要 PDF
可控源地震学地壳模型:我们何去何从?
M. Malinowski, 欧阳青, 吴振利, 吕春来
2014, 45(5-6): 11-19.
摘要 PDF
在预警系统中识别多重事件的贝叶斯方法
A. Liu, M. Yamada, 贾东旭, 吕春来
2014, 45(5-6): 20-33.
摘要 PDF
几次强震有争议的非双力偶机制:二阶矩方法
P. Adamová, J. Šílený, 李晶, 吕春来
2014, 45(5-6): 34-52.
摘要 PDF
评估地震场地响应中土体的非线性行为:KiK-net台网强震数据的统计分析
J. Régnier, H. Cadet, L. F. Bonilla, E. Bertrand, J. -F. Semblat, 杨国栋, 郑和祥, 吕春来
2014, 45(5-6): 53-77.
摘要 PDF
由书架型断层作用容纳的冰岛北部火山裂谷带的运动
R. G. Green, R. S. White, T. Greenfield, 高熹微, 崔华伟, 万永革, 吕春来
2014, 45(5-6): 78-84.
摘要 PDF
与苏门答腊特大地震有关的地壳内地震波速时间变化
W. C. Yu, T. R. A. Song, P. G. Silver, 康秀平, 吕春来
2014, 45(5-6): 85-100.
摘要 PDF
EMERALD:用于地震事件数据处理的网络应用软件
J. D. West, M. J. Fouch, 邹立晔, 马延路, 吕春来
2014, 45(5-6): 101-108.
摘要 PDF
基于分子电子传感器技术可用于行星探测的微型地震仪
H. Huang, B. Carande, R. Tang, J. Oiler, D. Zaitsev, V. Agafonov, H. Y. Yu, 孙宏志, 赵龙梅, 卢山, 刘一萌, 高业欣, 吕春来
2014, 45(5-6): 109-114.
摘要 PDF

热门搜索