• ISSN 2097-1893
  • CN 10-1855/P

栏目
可操作的地震预报/预测
A. Peresan, V. G. Kossobokov, G. F. Panza, 杨家英, 徐少川, 宫健华, 赵永红, 吕春来, 陈运泰
2013, 44(2): 1-7.
摘要 PDF
对国际民防地震预报委员会“可操作的地震预报”报告的评论
斯图尔特·克朗平, 杨家英, 冯力理, 赵永红, 吕春来, 陈运泰
2013, 44(2): 8-14.
摘要 PDF
对斯图尔特·克朗平对“乔丹等(2011)‘可操作的地震预报:认知状态与实施指南’评论”的答复
T. H. Jordan, Yun-Tai Chen, P. Gasparini, R. Madariaga, I. Main, W. Marzocchi, G. Papadopoulos, G. Sobolev, K. Yamaoka, J. Zschau, 宫健华, 赵永红, 吕春来, 陈运泰
2013, 44(2): 15-17.
摘要 PDF
最大板间地震的长期前兆变化
M. Bouchon, V. Dur, D. Marsan, H. Karabulut, J. Schmittbuhl, 冯万鹏, 许忠淮
2013, 44(2): 18-23.
摘要 PDF
断层阶跃区的损伤可能引发大的级联地震
Y. Finzi, S. Langer, 安艳芬, 吕春来, 许忠淮
2013, 44(2): 24-28.
摘要 PDF
全球地震死亡人数与人口
T. L. Holzer, J. C. Savage, 郎从, 吴新燕, 吕春来
2013, 44(2): 29-45.
摘要 PDF
用日本数据对基于阈值的地震预警方法的检验
S. Colombelli, O. Amoroso, A. Zollo, H. Kanamori, 曾包红, 张逸鹏, 吕春来
2013, 44(2): 46-56.
摘要 PDF
诺查丹玛斯:想要成为地震仪的雷达
G. Occhipinti, P. Dorey, T. Farges, P. Lognonné, 王蕤, 吕春来
2013, 44(2): 57-62.
摘要 PDF
2011年弗吉尼亚州米纳勒尔地震触发滑坡的反常距离极限
R. W. Jibson, E. L. Harp, 许冲, 吕春来
2013, 44(2): 63-74.
摘要 PDF

热门搜索